CHCEM ODOBERAŤ POSITIVENEWS

Zaregistrujte sa na bezplatný odber tlačeného časopisu Positive NEWS.

IČO / Registračné číslo agenta
 
 
 
Odoslaním súhlasím so spracúvaním uvedených údajov v zmysle a pôsobnosti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. na účel poskytovania obchodných informácií a ďalšie kontaktovanie v tejto súvislosti. Súhlas so spracúvaním údajov na tento účel je možné odvolať doručením písomnej žiadosti na adresu spoločnosti alebo na info@positive.sk.